Privaatsus­poliitika

Kehtiv alates 01.01.2019

Käesolev dokument kirjeldab, kuidas Solaris Keskus AS (registrikood:10674030, aadress: Estonia pst. 9, Tallinn, e-post: info@solaris.ee, telefon: 61 55 125, edaspidi: Solaris Keskus) töötleb vastutava töötlejana Estonia pst 9 asuva ostu- ja elustiilikeskuse Solaris Keskus (edaspidi Keskus) tegevuse käigus külastajate ja muude isikute andmeid.

Solaris Keskusele on isikuandmete kaitse väga oluline ning nende töötlemisel lähtume Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu asjakohastest õigusaktidest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Solaris Keskus töötleb meie külastajate ja klientide kohta käivaid andmeid järgmistel eesmärkidel:

Uudiskiri – Isikuandmeid kogume Solaris Keskuse uudiskirja saatmiseks isikutele, kes on andnud selleks nõusoleku. Uudiskirja saamiseks esitab isik järgmised andmed: sugu, suhtluskeel ja e-post. Uudiskirja tellimiseks antud nõusoleku saab isik tagasi võtta igal ajal uudiskirjas toodud lingi kaudu. Uudiskirjaga seotud isikuandmeid töötleme nõusoleku kehtivuse jooksul.

Turundus – Isikuandmeid kogume Solaris Keskuse poolt  või meie lepingupartneri poolt Solaris Keskuse sotsiaalmeedias korraldatud loosikampaaniate käigus. Isikuandmeid kasutame nendes kampaaniates isiku nõusolekul üksnes loosimise läbiviimise ja võitjale auhinna andmise eesmärgil. Peale nende eesmärkide saavutamist kustutame vastavad isikuandmed. Turundukampaania andmeid säilitame kanmpaania lõpuni aga maksimaalselt 3 kuud.

Lisaks töötleme isikuandmeid oma turundustegevuses Solaris Keskuse populaarsuse ja külastatavuse suurendamiseks. Näiteks kogume ja salvestame meie kontaktandmetesse avaliku elu tegelaste ja nn influencerite või meedia esindajate isikuandmeid (nimi, e-post, mõndadel juhtudel ka telefoninumber), mis on kättesaadavad avalikest allikatest või meie lepingupartneritelt (sh PR agentuurid) eeldades, et need isikud on huvitatud Solaris Keskuselt teateid või kutseid saama. Töödeldud isikuandmeid säilitame nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Videovalve – Avaliku turvalisuse, isikute ja vara kaitseks on Solaris Keskusel õigustatud huvi teostada Keskuses ja selle väliparameetril videovalvet, mida jälgib reaalajas Solaris Keskusele turvateenust pakkuva ettevõtte töötaja. Videomaterjali säilitatakse 30 päeva.

Videosalvestisi, mis on seotud Solaris Keskuses toimunud erijuhtumitega (nt kahjujuhtumid, avaliku korra rikkumised vms) säilitatakse ja töödeldakse juhtumipõhiselt meie, meie lepingupartnerite ja/või Keskuse külastajate õigustatud huvi või seaduse alusel. Erijuhtumitega seotud videosalvestisi säilitame maksimaalselt 3 aastat pärast juhtumi menetlemise lõppemist.

Ärisuhted – Kogume ja töötleme meiega ärisuhtes olevate juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute andmeid vastava lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks.

Isikuandmete töötlejad

Kui isik on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, edastab Solaris Keskus isiku andmed lepingupartnerile, kes valmistab ette, saadab või teeb tehniliselt võimalikuks uudiskirja saatmise. Solaris Keskus poolt töödeldavatele isikuandmetele on juurdepääs meie IT-teenuse osutajal. Videovalve andmeid töötleb G4S.

Andmesubjekti õigused

Isikul on õigus teha päringuid teda puudutavatele isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on isikul õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, ning teotleda isikuandmete ülekandmist, kui see on tehniliselt võimalik. Nõusoleku alusel tööteldavate isikuandmete kohta käiva nõusoleku võib isik igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmete töötlemisega seoses on isikul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduda Solaris Keskuse poole e-posti teel info@solaris.ee.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

Isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse Solaris Keskuses koostöös lepingupartneritega digitaalselt ja turvalistes keskkondades. Ligipääs isikuandmetele on tagatud üksnes Solaris Keskuse töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on isikuandmeid vajalik käidelda Solaris Keskusega sõlmitud lepingulisest kohustusest tulenevalt. Lepingupartneritel on kohustus järgida isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte. Solaris Keskus on kehtestanud nõuded, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus nii korralduslike kui tehniliste meetmete kasutamisega. Isikuandmete töötlemise turvameetmed hoitakse asja- ja ajakohasena ning vajadusel uuendatakse ning täiendatakse neid.

Ole kursis uudiste ja eri­pakkumistega!